GENEL YAYIN İLKELERİ

 1. Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi hakemli bir dergidir. Yılda iki kez yayınlanır.

2. Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi‘nde, telif ve tercüme makale, araştırma notu, makale ve kitap değerlendirmesi, bilimsel toplantı değerlendirmesi, edisyon kritik tarzındaki çalışmalar yayınlanır.

3. Dergi ‘de Türkçe, İngilizce, Arapça, Farsça, Almanca ve Fransızca makaleler kabul edilir.

4. Tercümelere ayrılan yer, derginin toplam sayfa sayısının 1/2’sini geçemez. Orijinal metnin telif hakkını elinde bulunduran kişi veya kurumdan tercüme ve yayın için izin alınmış olması gerekir. İzni olmayan tercümeler değerlendirmeye alınmaz.

5. SİÜİF Dergisi‘nde aynı yazara ait birden fazla araştırma makalesi yayınlanmaz. Diğer bölümlerde yer alabilecek aynı yazara ait birden fazla yazının yayınlanması mümkündür ve bu hususta Yayın Kurulu’nun kararı geçerlidir.

6. Dergi‘ye gönderilen yazılar başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.

7. Yayınlanması talebiyle SİÜİF Dergisi‘ne gönderilen makalelerin yayın hakkı SİÜİF Dergisi‘ne aittir.

8. Teslim edilen makalelerin yayına kabulüne yönelik değerlendirmelerde şu kriterler dikkate alınır:

a. Çalışmanın bilimsel ve özgün olması; alana katkıda bulunması

b. Çalışmanın, ele aldığı konunun temel kaynaklarına dayanması

c. Konu ile ilgili daha önce yapılmış çalışmaların taranmış olması

d. Çalışmada kullanılan dil ve üslûbun akademik teamüllere uygun olması

e. Alanla ilgili terminolojinin yerinde ve doğru kullanılması

f. Makalenin amaç ve içeriğine bağlı olarak, makalede bir tez ve bu tezi destekleyen argümanların olması

 

MAKALE DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Yayınlanması talebiyle Dergi‘ye teslim edilen yazıların şekil ve içerik yönünden ön-incelemesi SİÜİF Dergisi Yayın Kurulu tarafından yapılır. Bu inceleme sonucunda Kurul, yazıların hakemlenip hakemlenmeyeceği konusunda karar verir. Hakemlenmesine gerek görülmeyen yazılar, Kurul tarafından reddedilir. Hakemlenmesi yönünde karar verilen yazılar ise ilk aşamada iki hakem görüşüne arz edilir. (Çeviriler, orijinal metinleriyle birlikte hakemlere gönderilir).

1) Her iki hakem de “yayınlanamaz” raporu verirse, yazı yayınlanmaz.

2) İki hakemden sadece biri “yayınlanır” raporu verirse veya Yayın Kurulu hakem raporlarını yeterli görmezse, üçüncü bir hakemin görüşüne başvurulur. Gelen rapora göre son kararı Yayın Kurulu verir. (Gerekli görüldüğü takdirde, SİÜİF Dergisi Yayın Kurulu, üçüncü hakeme başvurmaksızın nihai kararı verme hakkına sahiptir).

3) Hakemlerden bir veya ikisi, “düzeltmelerden sonra yayınlanabilir” raporu verirse, yazı gerekli düzeltmeleri yapması için yazara geri gönderilir ve düzeltmelerden sonra gelen haliyle makale, gerekirse, nihai değerlendirmeyi almak için tekrar ilgili hakemin/hakemlerin görüşüne sunulur.

4) Onaylanan makaleler, SİÜİF formatına uygun hale getirilmesi için yazara gönderilir.

5) Yayın Kurulu, Dergi’nin görünüm ve üslup bütünlüğünü temin amacıyla yazılarda imla vs. ile ilgili küçük değişiklikler yapma hakkına sahiptir.

6) Nihai versiyonlar son okumaya tabi tutulur ve yazarın onayından sonra yayına hazırlanır.

 

.
www.siirt.edu.tr © 2013, Siirt Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.

Adres: Güres Caddesi 56100 Siirt/Türkiye
Telefon: +90 (484) 223 12 24 - 223 17 39 Fax: +90 (484) 223 19 98
 E-Posta: siu@siirt.edu.tr
Web:
www.siirt.edu.tr