SİİRT ÜNİVERSİTESİ

KADIN SORUNLARI UYGULAMA  VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

          2014-2015 YILI FAALİYET RAPORU    

          

   Siirt Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç        

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Siirt Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Siirt Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (SİÜKSUAM): Siirt Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Siirt Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

ç) Rektör: Siirt Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Siirt Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Siirt Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

 

  

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitenin ilgili bölüm ve anabilim dallarının işbirliği ile yurt içinde ve yurt dışında kadın sorunlarıyla ilgili her alanda bilimsel inceleme, araştırma, toplantı, yayın, konferans, kültürel projeler ve eğitim çalışmaları yapmak, mevcut sorunları çözüm önerileri ile ortaya koymak ve bunların uygulanmasını sağlayarak ülkenin kalkınmasına katkıda bulunmaktır.

Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Kadın konularına yönelik olarak yurt içinde ve yurt dışında kadınlar ile ilgili bilimsel ve uygulamalı araştırma, inceleme ve proje yapmak, yapılmakta olan bu gibi çalışmalara katılmak ve desteklemek,

b) Atatürk ilke ve inkılapları ile kazanılmış hakları ve kadınların çağdaş toplum bireyi olmasını temel alarak, kadın sorunları konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, sempozyumlar ve benzeri faaliyetler düzenlemek,

c) Kadınların, çağdaş ve insan hakları ilkelerine uygun olarak haklarının korunması, yaygınlaştırılması, geliştirilmesi ve bu alanda ülke çapında eğitimini sağlayacak imkanları araştırmak,

ç) Üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde kadın sorunlarıyla ilgili ders ve seminerler verilmesini özendirici eğitsel çalışmalarda bulunmak, bu alanda çalışmalarda bulunanları desteklemek,

d) Lisans, lisansüstü ve doktora öğrencilerinin Merkezin amacına uygun düşen konulardaki eğitim ve öğretim faaliyetlerini desteklemek, toplumsal sorunların çözülmesine katkısı olacak uygulamalı çalışmalara imkan sağlamak,

e) Kadınlarla ilgili programlar oluşturmak, ulusal kalkınmaya etkin bir biçimde katılamamış olan kırsal kesimdeki kadınlar ve kız çocukları içinözel eğitim programları ve seminerler düzenlemek,

f) Merkezin amaçları doğrultusunda görsel, yazılı ve bilişim teknolojilerini kullanarak yayın yapmak,

g) Kadın sorunları konusunda gelişme ve yayınların izlenebilmesi amacıyla kitaplık ve arşiv oluşturmak,

ğ) Kadın sorunları konusunda çalışma yürüten ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iletişim ağı oluşturmak,

h) Kadın sorunlarıyla ilgili bütün kamu kurum ve kuruluşlarının çalışmalarına katkıda bulunmak, ihtiyaç ve talepleri yönünde inceleme ve araştırma yapmak, proje hazırlamak, danışmanlık hizmeti vermek ve veri sağlamak,

ı) Kadın sorunlarını geniş kitlelere duyurmak, toplumsal duyarlılığı artırmak ve bu alanda kamuoyu oluşturulmasına katkı sağlamak,

i) Kadın sağlığı ve aile planlaması konularında halkın ve bu konuda çalışanların bilgi ve beceri düzeylerinin arttırılmasına yönelik seminer, uygulamalı kurslar, halk eğitim seminerleri düzenlemek, orta ve yüksek öğretim öğrencilerini bu konularda eğitmek,

j) Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmalar yapmak üzere çalışma grupları oluşturmak ve desteklemek,

k) Özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Siirt ilindeki kadınlar ve kız çocukları için çeşitli konularda seminerler vermek ve halk eğitimi programlarını yürütmek,

l) Merkezin amacına uygun diğer faaliyetlerde bulunmak.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

 

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür; görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir. Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere öğretim üyeleri arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine müdür yardımcısı vekalet eder. Göreve vekalet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir.

  

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır;

a) Merkezi temsil etmek ve idari işlerini yürütmek, personel ihtiyacını belirlemek ve Rektörlüğe sunmak,

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve Yönetim Kurulunca alınan kararları uygulamak,

c) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu toplantı gündemlerini belirlemek,

ç) Yurt içi ve yurt dışındaki uygulama ve araştırma merkezleri ile işbirliği yapmak,

        d) Merkezin çalışmaları ile ilgili yıllık faaliyet raporlar

 

       YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

       1.Yrd.Doç. Adnan Memduhoğlu

       2.Yrd.Doç. Ebru Akkemik

       3. Yrd.Doç Arzu Ekinci

       4. Yrd.Doç Burçak Aslan

       5.Öğr.Gör.Esra Ömür

       6.Öğr.Gör Figen Kanbir

       7.Okutman Deniz Çakaroğlu

                           

       MERKEZ DANIŞMA KURULU

       Başkan:  Rektör Prof.Dr.Murat ERMAN

       Üyeler

       1. Doç.Dr.Koray Özrenk

       2.Yrd.Doç. Adnan Memduhoğlu

       3.Yrd.Doç. Halil Coşkun Çelik

       4. Yrd.Doç. Arzu Ekinci

       5.Öğr.Gör.Esra Ömür

       İstenirse, STK ve Kamu Kurum Kuruluşları temsilcileri: toplam 20 üye seçilebilir.

      

       MÜDÜR YARDIMCISI

       1. Yrd. Doç. Arzu Ekinci,

       2.Okutman Deniz Çakaroğlu 

      Siirt Üniversitesi Senatosu’nun 11.08.2011. tarih ve 28022 sayılı kararı ile kurulmuştur.11.08.2011. tarih ve 28022sayılı Resmi Gazete’de yönetmeliğinin yayınlanmasının ardından başlayan çalışmaları halen devam etmektedir

 

 MERKEZİN 2014 FAALİYETLERİ

 

1.8 Mart 2014 Dünya Emekçi Kadınlar Günü sebebiyle Siirt Üniversitesi Konferans salonunda ”Toplumda Birey Olarak Kadın Farkındalığı Oluşturmak” konulu bir panel düzenlendi.

Merkez müdürü olarak Öğr. Gör. Esra ÖMÜR Türk kadının milli mücadelede oynadığı rol ve cumhuriyetimizin kurulup gelişmesindeki rolüne değindi.

Kadın Sorunları Araştırma Merkezinin organize ettiği panelde Prof. Dr. Ayşe OTTEKİN DEMİRPOLAT’ın moderatörlüğünü yaptığı panelde konuşan Nilgün ONURSAL kadına uygulanan fiziksel, sözel, ekonomik, psikolojik ve sosyal şiddet, aile planlamasının anne sağlığı açısından yararları ve çocuk gelinler ve alınabilecek önlemlere değindi.

Yrd. Doç. Dr. Adnan MEMDUHOĞLU ise İslam dininin kadına verdiği önemi örneklerle atıfta bulunurken Avukat Ali ÖZER hukukumuzda kadının statüsü ve hakları konulu sunumunu yaptı. Eşitlik, ayrımcılık yasağı ve kadını korumaya yönelik olarak yapılan düzenlemelerle ilgili bilgiler verdi.

Son olarak  Prof. Dr. Ayşe OTTEKİN DEMİRPOLAT ülkemizde kadının çalışma hayatındaki rolünün % 24,4 olduğunu bu rakamın Kuzey Avrupa ülkeleri ve Ortadoğu ülkeleri ile eşdeğer olduğunu oysa OECD (Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü) ülkelerinde % 66 olduğunu söyledi. Siyasi hayatta da Türk kadının rolünün pek iş açıcı olmadığına değinen DEMİRPOLAT doksan dört ülke arasında Türkiye’nin kadının siyasi hayattaki rolü sıralamasında doksanıncı sırada olduğunu belirtti.

 

2. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı kadın sığınma evlerine ve yaşlı bakım evlerine ziyaretler ve bilgilendirmeler yapıldı. Çalışmalarımızı akademisyen hocalarımız Okutman Serap DİRİKOLU, Okutman Dilcan EREN, Okutman Çimen SABAZ,Öğr.Gör.Esra ÖMÜR yürüttü.

                                                                                                                              

MERKEZİN -2015 DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU

1.  8 MART 2015 Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde konferans düzenlenip,  konuk olarak, Eğitim Uzmanı. Ayfer Çimen Balaban''.Gelenekten Geleceğe Kadın ''konferansı verildi.

2.   Aile ve Sosyal Politikalar il müdürüyle görüşülüp, İl müdürlüğüne bağlı kadın sığınma evlerine ve yaşlı bakım ve sevgi evlerine, Ceza Evindeki kadınlar ziyaret edilerek bilgilendirmeler yapılacak, çalışmalarımızı akademisyen hocalarımızdan Yrd.Doç.Arzu Ekinci, Okutman Dilcan Eren, Diyetisyen Zeynep Aydın ve Psikolog Ahmet Karakuzu Öğr.Gör.Esra Ömür, Deniz Çakaroğlu tarafından çalışmalarımız yürütülecektir.Çalışma takvimimiz;

Şubat 2014 ayı: Sığınma Evlerine ve Yaşlı Bakım evlerine gidilecek, orada kalan kadınlarımızla tanışılacak, mevcut durumları hakkında bilgiler edinilecektir.

Mart 2015 ayı: Ailenin önemi anlatılacak, kadınlara ihtiyaçlarını karşılamak, yeni yaşam seçenekleri geliştirebileceklerini, kendi kendilerine yetebilmeleri için psikolojik destek çalışmacılarımız tarafından verilecektir.

Nisan ayı: Kadın ve çocuk istismarı nedir? Bu durumda neler yapılmalıdır.

Mayıs ayı: Kadın Sağlığı, Aile Planlaması, Kadın Hastalıkları ve Korunma yolları nelerdir?

Haziran ayı: Kadını iş istihdamına nasıl kazandırabiliriz?

Kadın ve Yaşlı Bakım Evleri, Ceza evlerinde bulunan bireylerin karşılaştıkları beslenme problemleri saptanarak çözüm yolları üzerine yapılabilecekler araştırılacak.

Temmuz ayı: Yapılan çalışmaların değerlendirilmesi.

3- Gençlerde beslenme bozuklukları, Aile evlilik ve eş seçimi, Gençlerde görülen cilt problemleri ve tedavileri; konularının yer aldığı bir Panel düzenlenecektir. Katılımcılar; Diyetisyen Zeynep Aydın, Psikolog Ahmet Karakuzu. Uzman Dr.Şule Öztop

( 25Nisan2015 )

4-Kamer Vakfıyla işbirliği çalışmalarımız devam etmektedir''.O KÖY BİZİM KÖYÜMÜZDÜR''Sabancı Vakfı tarafından desteklenen projede,  merkez olarak destek vermekteyiz. Yeni çalışmalar için fikir alışverişi yapılmaktadır.

5-Sabancı Vakfı tarafından kabul görmeyen .''Ben Sizden Farklı değilim'' projemiz tekrar gündeme alınmış, çalışmalarımıza devam etmekteyiz.

6-Rektörlüğün belirleyeceği konularda çalışmalara devam edilecektir.

.
www.siirt.edu.tr © 2013, Siirt Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.

Adres: Güres Caddesi 56100 Siirt/Türkiye
Telefon: +90 (484) 223 12 24 - 223 17 39 Fax: +90 (484) 223 19 98
 E-Posta: siu@siirt.edu.tr
Web:
www.siirt.edu.tr