1 2 3 4 5 6

Yazım Kuralları

 

 

Bildiriler hakkında:

Kongrede her bir bildirinin sunumu için 15 dakika, soru ve tartışma bölümleri için 10 dakika ayrılacaktır. Bildiriler, benzer temaların altında yer alan diğer bildiriler ile birlikte, 90 dakikalık oturumlarda sunulacaktır.

Bildirilerin Bilim Kurulu tarafından değerlendirilmesi sürecinde şu ölçütlerden yararlanılacaktır:

»  Konu: Özgünlük, problemin anlamlılığı, konunun önemi, kongrenin teması ile ilişkisi ve uygunluğu,

»  Eğitime yapacağı katkı: Bilimsel/eğitimsel önem, teorik/pratik çerçeve, (çalışmaların ağırlıklı olarak empirik temele dayandırılması beklenmektedir), alana yapacağı katkı,

»  Analiz ve yorumlar: Ulaşılan sonuçların anlamlılığı; bulguların sonuçlar ile ilişkisi; uygulama, politika ve yeni fikirlerin gelişmesi için sunduğu öneriler; bulgu veya kavramların genellenebilirliği veya faydalılığı,

»  Etkileşime açıklığı: Dinleyiciler ile etkileşim kurmaya açık olması; çoklu perspektiflerin geliştirilmesine olanak tanıması.

Bildiri özetlerinde aranan biçimsel nitelikler:

 • Özet şablonuna uygun olması,
 • Bildiri için hazırlanan özetlerin 500-750 kelime ile (kaynaklar hariç) sınırlandırılması,
 • Bildiriyi temsil eden 3 anahtar kelimeye yer verilmesi,
 • Problem cümlesi ve/veya açık araştırma sorularının olması,
 • Kavramsal bir çerçeve içermesi,
 • Analitik yöntem, teknik veya sorgulama biçimlerine yer verilmesi,
 • Sonuç ve bulgulara yer verilmesi,
 • Times New Roman yazı karakteri ile 10 punto ile her iki yana yaslı olarak yazılması,
 • Sayfa kenar boşluklarının üst, alt, sağ ve sol yanların tamamında 2,5 cm olarak hizalanılması,
 • Metin içinde kaynak gösterimi, kaynakça, şekil ve tabloların belirtilmesini de içeren biçimsel niteliklerde APA-5 stilinin benimsenmesi.

Tam metin yazım kuralları:

 • Tam metinlerin (kaynakça ile birlikte) 15 sayfa ile sınırlandırılması,
 • Bildiri tam metinlerinin özet, anahtar kelimeler (3 tane), problem durumu ve amaç, yöntem (araştırma aracı geliştirme de dâhil olmak üzere), bulgular, tartışma, sonuç ve öneri bölümlerini içermesi,
 • Times New Roman yazı karakteri ve 10 punto ile her iki yana yaslı olarak yazılması,
 • Sayfa kenar boşluklarının üst, alt, sağ ve sol yanların tamamında 2,5 cm olarak hizalanılması,
 • Metin içinde kaynak gösterimi, kaynakça, şekil ve tabloların belirtilmesini de içeren biçimsel niteliklerde APA-5 stilinin benimsenmesi.

Kongremizde sunulan bildirilerin tam metinleri esas alınarak, hakem süreci doğrultusunda seçilenler, Pegem Eğitim Yönetimi Dergisi, Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisinde yayınlanacaktır.

Posterler hakkında:

Kongredeki her bir posterin sunumu, kendisi için ayrılan zaman ve yerde yapılacaktır. Posterler, benzer temaların altında yer alan diğer posterler ile birlikte, 90 dakikalık oturumlarda sunulacaktır.

Posterin hazırlanması ve sunumu sürecinde araştırmacılara şunlar önerilmektedir:

 • Poster yazım süreçlerinde izlenilen kavramsal çerçeve, yöntem, sonuç, tartışma ve öneri bölümlerinin var olduğundan,
 • Çalışmanın problem ve öneminin net olarak ifade edildiğinden,
 • Görseller ve yazılar arasında anlamlı ve açık bir ilişkinin kurulduğundan,
 • Açık, sade ve anlaşılır şekilde görselleştirildiğinden, emin olunmalıdır.

Poster özetlerinde aranan biçimsel nitelikler:

 • Özet şablonuna uygun olması,
 • Poster için hazırlanan özetlerin 500-750 kelime ile (kaynaklar hariç) sınırlandırılması,
 • Sunumu temsil eden 3 anahtar kelimeye yer verilmesi,
 • Problem cümlesi ve/veya açık araştırma sorularının olması,
 • Kavramsal bir çerçeve içermesi,
 • Analitik yöntem, teknik veya sorgulama biçimlerine yer verilmesi,
 • Bulgu, sonuç ve önerilere yer verilmesi,
 • Times New Roman yazı karakteri ile 10 punto olarak her iki yana yaslı olarak yazılması,
 • Sayfa kenar boşluklarının üst, alt, sağ ve sol yanların tamamında 2,5 cm olarak hizalanılması,
 • Metin içinde kaynak gösterimi, kaynakça, şekil ve tabloların belirtilmesini de içeren biçimsel niteliklerde APA-5 stilinin benimsenmesi.

Poster sunum kuralları:

 • Poster için hazırlanan materyalin 70 cm x 90 cm olarak tasarlanması,
 • Times New Roman yazı karakterinin kullanılması,
 • Poster adının kalın (bold) ve 48 punto olarak yazılması,
 • Yazar isminin/isimlerinin kalın (bold) ve 36 punto olarak yazılması,
 • Yazar adresinin/adreslerinin 28 punto olarak yazılması,
 • Metin başlıklarının kalın (bold) ve 24 punto olarak yazılması,
 • Metnin kalın (bold) ve 24 punto olarak yazılması,
 • Posterin açık ve kolaylıkla anlaşılır olmasına özen gösterilmesi, yer verilen görsellerin en az 2 metreden okunabilmesine imkân verilecek şekilde düzenlenmesi,
 • Poster içerisindeki yazı ve görsellere anlamlı bir bütünü oluşturacak şekilde yer verilmesi.

Kongremizde sunulan bildirilerin tam metinleri esas alınarak, hakem süreci doğrultusunda seçilenler, Pegem Eğitim Yönetimi Dergisi, Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisinde yayınlanacaktır.