SİİRTÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK KÜLTÜRVE SPOR DAİREBAŞKANLIĞI

2012 YILI

BİRİMFAALİYET RAPORU

Siirt 2013

 

 

 

SUNUŞ

 

BİRİM / ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

           

Başkanlığımız 2547 sayılı Kanun’un2880 sayılı Kanun’la değişik 46 ve 47’nci maddeleri uyarınca kurulmuş veteşkilatlanması, yönetimi, çalışmaları, görevlilerin yetki ve sorumluluklarınailişkin genel hükümler ilgili yönetmelikle belirlenmiştir.

Yükseköğretim Kurumları Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür veSpor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği; 03.02.1984 tarih ve 18301 sayılıResmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Mediko-Sosyal Kültür ve Spor İşleriDairesi; Üniversitelerde hizmet verdiği kesimin bütünü için bir sağlıkkuruluşu, öğrencilerin sosyal, kültürel danışma ve rehberlik ile sporihtiyaçlarını karşılayan bir hizmet birimi ve aynı zamanda eğitim-öğretimin desteklenmesiamacıyla bu alanda uygulama ve araştırmaların yapıldığı bir uygulamadairesidir.  Öğrencilerimizin beslenme,barınma, sağlık, kültür ve spor faaliyetleri giderleri ile diğer giderlerdediğimiz harcama kalemlerine ilişkin harcama yılı bütçesinin hazırlanması veyıl içerisinde uygulaması işlemlerini takip eder. Sanatsal sergiler açar,konser, konferans, tiyatro ve benzeri sanat ve kültür alanlarında faaliyetlerdüzenler ve bu maksatla faaliyetlerde bulunan kuruluşlarla işbirliği yaparak,öğrencilerin daha geniş ölçüde sanat ve kültür faaliyetlerindenyararlanmalarını sağlar.  Öğrencilerinboş zamanlarında ilgi ve yeteneklerine göre sanat ve kültür çalışmalarıyapmaları için resim, fotoğraf, el sanatları, halk oyunları, müzik ve benzerifaaliyet alanlarında kurslar açar, çalışma grupları oluşturur.Bu gruplarınüniversite içinde ve dışında konser, gösteri, sergi ve müsabaka gibifaaliyetlerde bulunmalarını veya bu tür etkinliklerde rol almalarını sağlar.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve KontrolKanununun 41’inci maddesi gereği hazırladığımız bu rapor Sağlık Kültür ve SporDaire Başkanlığının faaliyet alanlarını kapsayan konularda planlama veuygulamalar neticesinde elde edilen verilerin değerlendirilmesidir. İlerleyensüreçlerde daha iyi hizmet verebilmek adına yapabileceklerimizin neler olduğunugörmeyi ve daha sonrası için yapılacak plan ve uygulamaların bizi bir adım dahaileriye götürmesini amaçlamaktayız.

Saygılarımla…

           

      Selim KELEŞ

S.K.S. Daire Başkanı

 

I- GENELBİLGİLER

_______________________________________________________________________

A.Misyon ve Vizyon

Misyon

Başkanlığımızın misyonu, Personelve Öğrencilerimizin beden ve ruh sağlığını korumak, topluma yararlı bireylerhaline getirmek amacıyla; çağdaş yöntemlerle yeterli ve kaliteli düzeydebeslenme, sağlık, kültür, spor, psikolojik danışma ve rehberlik hizmeti sunmak,sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamaktır.

Vizyon

Çağdaş bir Türkiye için yarınlara ışıktutacak öğrencilerimizin sosyal ve kültürel gelişimlerini sağlayacak tüm hizmetalanlarında, sürekli gelişmenin esas alındığı etkin ve gelişmiş insan kaynağıile bilgi ve teknolojinin kullanıldığı kaliteli hizmet sunan öncü bir başkanlıkolarak sağlıklı bir nesil gelişimine katkıda bulunmak.

B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Başkanlığımız; 2547 sayılıYükseköğretim Kanununun 46 ve 47’nci maddeleri uyarınca, 124 sayılıYükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatıhakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 32’nci maddesi ile Yükseköğretim KurumlarıMediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliğindegörev ve sorumluluklarının ayrıntıları belirlenen bir sağlık kuruluşu,öğrencilerin sosyal, kültürel, danışma ve rehberlik ihtiyaçlarını karşılayanbir hizmet birimi ve aynı zamanda eğitim – öğretimin desteklenmesi amacıyla bualanda uygulama ve araştırmaların yapıldığı bir uygulama dairesidir.

Sağlık Kültür ve Spor DaireBaşkanlığı; çalışanlarımız ile öğrencilerimizin beden ve ruh sağlığını korumak,hasta olanları tedavi etmek/ettirmek öğrencilerimizin barınma, beslenme,çalışma, dinlenme ve ilgi alanlarına göre serbest zamanlarınıdeğerlendirebilecekleri yeni ilgi alanları kazanmalarına yardımcı olmak. Gereksağlık,  gerek sosyal durumlarının iyileşmesine,yeteneklerinin ve kişiliklerinin sağlıklı bir şekilde gelişmesine imkan verecekhizmetler sunmak ve onları ruhsal ve bedensel sağlıklarına özen gösterenbireyler olarak yetiştirmek, birlikte düzenli ve disiplinli çalışma, dinlenmeve eğlenme alışkanlıkları kazandırmak amacıyla faaliyetlerde bulunmaktadır.

-         Hertürlü sağlık hizmetlerini yürütür.

-         Öğrencilereburs, beslenme, barınma, dinlenme ve boş zamanlarını değerlendirme de yardımcıolacak hizmetlerde bulunur.

-         Psikolojikdanışmanlık ve rehberlik hizmetleri yapar, öğrencilerin kişisel ve ailevisorunlarını çözümlemeye çalışır.

-         Hizmetlerikarşılamak amacıyla gerekli olan öğrenci kantinleri, öğrenci yurtları açar. Toplantı,tiyatro salonları, spor salon ve sahaları, bu ve benzeri diğer tesisleri kurar,kiralar, işletir veya işlettirir. Bu amaca yönelik olarak üniversitenin diğerbirimleri ve üniversite dışındaki kuruluşlarla işbirliği içinde çalışır.

 

Daire Başkanı- Harcama Yetkilisi

              Bütçedeöngörülen ödenekleri, Bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmeliklerile diğer mevzuatlara uygun olması, ödeneklerin hizmet gerekçesine göre etkili,ekonomik ve verimli kullanılmasından, idari işlerin rasyonel ve koordineli birşekilde yürütülmesinden sorumludur.

C. İdareye İlişkin Bilgiler

1-Fiziksel Yapı

Sağlık Kültür ve Spor Daire BaşkanlığıRektörlük Hizmet Binasının 2’nci katında bulunan 2 adet hizmet odası ile görevyapmaktadır. Eğitim Fakültesi binasının zemin katında Sağlık Hizmetlerininyürütüldüğü 3 büro 1 muayenehane, Meslek Yüksekokulu hizmet binasının zeminkatında Başkanlığımıza ait yemek kartı satış bürosu, Misafirhanemize ait bir adetResepsiyon Görevlisi odasında hizmet vermekteyiz. Ayrıca Sağlık Yüksekokulu Hizmet binasının 1. katında Öğrenci Topluluklarımızile Öğrenci Konseyimizin ortaklaşa kullandığı bir adet büro daha bulunmaktadır.

1.1-Açık ve Kapalı Alanlar

Tablo 7- Ofis Alanları*

Alt Birim

Ofis Sayısı

m2

Açıklamalar

Yönetim Ofisleri

1

20

 

Akademik Personel Ofisleri

-

-

 

İdari Personel Ofisleri

6

181,30

 

Diğer

3

47,59

Topluluk Odası, Ambar, Resepsiyon

Toplam

9

248,89

 

1.2 Sosyal Alanlar

Üniversitemiz çalışanlarına, Rektörlük hizmetbinası ve Meslek Yüksekokulu hizmet binalarında bulunan iki ayrı yemekhanedeöğle yemeği verilmektedir. Öğrencilerimize öğle ve akşam yemekleri, tesisyetersizliği nedeniyle Meslek Yüksekokulu zemin katında verilmektedir. Merkezmutfağımızda çalışanlarımız ile öğrencilerimiz için tek tabldot olarakpişirilen öğle ve akşam yemeği, yemekhanelerimizde dağıtılmak suretiyleverilmektedir. Öğle ve akşam yemekleri; 3-4 çeşit olarak verilmektedir. Yemeğinmaliyetindeki girdiler dikkate alınarak Sağlık Kültür ve Spor Daire BaşkanlığıYönetim Kurulu'nca belirlenen miktarda katkı payı alınır. Üniversitemizde yemekmenüleri, Rektörlük Makamının Onayı ile oluşturulan "Yemek TespitKomisyonu" tarafından hazırlanmakta, yetişmiş aşçı ve personellertarafından öğrencilerimize servisleri yapılmaktadır. Yemek menülerinin dahasağlıklı ve daha dengeli çıkarılabilmesi için ilgili birimlerden Diyetiysentalebinde bulunulmuştur. Ayrıca tüm fakülte ve yüksekokul yerleşkelerindebulunan kantinlerimizde öğrenci ve personelin zorunlu ihtiyaç maddelerini ucuz,sağlıklı ve kaliteli olarak temin edilmesi sağlanmıştır. Öğrenci veçalışanlarımızın sağlıklı koşullardahizmet alabilmeleri için yemekhane ve kantinler belli aralıklarla Başkanlığımıztarafından denetlenmektedir. Bu hizmeti yürütmekte olduğumuz tesislerimizdeişletme politikamız ticari olmayıp, tamamen sosyal amaçlıdır.

Tablo 8 - Yemekhaneler, Kantinler ve Kafeteryalar

Bölümler

Sayısı (Adet)

Kapalı Alanı (m2)

Kapasitesi (Kişi)

Öğrenci Yemekhanesi

1

245,20

170

Personel Yemekhanesi

2

282,10

230

Kantin

2

20,00

10

Kafeterya

1

334,00

100

Toplam

5

636,10

510

Başkanlığımız Yönetim Kurulunca işletilen 1adet personel misafirhanemiz bulunmaktadır. 1+0 Daire tipi özelliğindekiodalarımızdan 12 adet mevcut olup toplam kapasitesi 35 kişiliktir. Misafirhanemizdekahvaltı ve yemek hizmetleri bulunmamakta, sadece barınma amaçlıkullanılmaktadır.

Tablo 9 - Misafirhaneler

Bölümler

Sayısı (Adet)

Kapalı Alan (m2)

Kapasitesi (Kişi)

Kız

Erkek

Toplam

Misafirhaneler

1

436,80

 

 

35

Toplam

1

436,80

 

 

35

Tablo 10 - Spor Tesisleri

Bölümler

Sayısı (Adet)

Alanı (m2)

Açıklamalar

Kapalı Spor Tesisleri

1

240,00

Seyirci Kısmı Yok

Açık Spor Tesisleri

2

830,00

Yeterli Donanıma Sahip Değil

Toplam

3

1070,00

 

 

Tablo 11 - Toplantı ve Konferans Salonları

Kapasitesi

Toplantı Salonu

Konferans Salonu

Toplam

0–50 Kişilik

 

 

 

51–75 Kişilik

 

 

 

76–100 Kişilik

 

 

 

101–150 Kişilik

1

 

1

151–250 Kişilik

 

 

 

251–Üzeri Kişilik

 

1

1

Toplam

1

1

2

 

2- Örgüt Yapısı

Başkanlığımız;

1- Beslenme Hizmetleri Birimi (Yemekhane ve Kantin-KafeteryaServisi)
2- Engelli Öğrenci,  Kültür – Sanat ve Sosyal HizmetlerBirimi                         

3- Spor Hizmetleri Birimi
4- Sağlık Hizmetleri Birimi
5- Satın alma, Tahakkuk ve Ayniyat Birimi
6- Misafirhane ve Yurtlar Birimi

olmaküzere 6 birimden oluşmuştur.

 

3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

3.1- Yazılım ve Bilgisayarlar

Bilgisayar veyazıcılarımız idari personellerimiz tarafından kullanılmaktadır. Başkanlığımızbünyesinde 9 adet yazıcı kullanılmaktadır. Ayrıca Öğrenci Konseyi veÜniversitemiz Toplulukları odasında 1 adet bilgisayar ve 1 adet yazıcıöğrencilerimizin hizmetine sunulmuştur.

 

Tablo12 - Yazılım ve Bilgisayarlar

Cinsi

İdari Amaçlı (Adet)

Eğitim Amaçlı (Öğrencilerin Kullanımına açık bilgisayar sayısı) (Adet)

Araştırma Amaçlı (Adet)

Sağlık amaçlı

Toplam

Yazılım

 

 

 

 

 

Masa Üstü Bilgisayar

12

1

 

 

13

Taşınabilir Bilgisayar

1

 

 

 

1

 

3.2- Diğer Bilgi ve TeknolojikKaynaklar

 

Tablo 18 - Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Cinsi

İdari Amaçlı (Adet)

Eğitim Amaçlı  (Adet)

Araştırma Amaçlı (Adet)

Sağlık Amaçlı (Adet)         

Toplam

Projeksiyon

2

 

 

 

2

Slâyt Makinesi

 

 

 

 

 

Tepegöz

 

 

 

 

 

Episkop

 

 

 

 

 

Barkot Okuyucu

 

 

 

 

 

Baskı Makinesi

 

 

 

 

 

Fotokopi Makinesi

1

 

 

 

1

Faks

 

 

 

 

 

Fotoğraf Makinesi

 

 

 

 

 

Kameralar

 

 

 

 

 

Televizyonlar

14

 

 

 

14

Tarayıcılar

1

 

 

 

1

Müzik Setleri

 

 

 

 

 

Mikroskoplar

 

 

 

 

 

DVD

 

 

 

 

 

Diğer

2

 

 

 

2

 

3.3- Tesis, Makine ve Cihazlar Listesi

Başkanlığımızayniyatında bulunan 253, 254 ve 255 kodlu taşınırları gösterir tablo.

Tablo 19 -Tesis, Makine ve Cihazlar Listesi

 

Hesap Kodu

I. Düzey Kodu

II.Düzey Kodu

DAYANIKLI TAŞINIRLAR

Ölçü

Birimi

2012 ‘de  alınan

Toplam Miktar

253

02

05

Güç Elek. Ve Bas. Mak. İle Aletler

Adet

 

1

253

02

07

Paketleme Mak.

Adet

 

1

253

03

01

Yıkama, Temizleme ve Ütüleme Cihaz ve Araçları

Adet

1

17

253

03

02

Beslenme, Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri

Adet

25

116

253

03

04

Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları Ve Aletleri

Adet

 

2

253

03

05

Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Kullanılan Cihazlar ve Aletler

Adet

 

38

253

03

06

Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazları ve Aletleri

Adet

 

2

253

03

07

Müzik Aletleri ve Aksesuarları

Adet

 

42

253

02

02

İnşaat Makineleri ve Aletleri

Adet

1

1

255

01

01

Döşeme Demirbaşları

Adet

 

1.036

255

01

04

Seyahat, Muhafaza Ve Taşıma Amaçlı Demirbaş Niteliğindeki Taşınırlar

Adet

 

1

Tablo 19 - Tesis, Makine ve Cihazlar Listesi (Devamı)

 

Hesap Kodu

I. Düzey Kodu

II.Düzey Kodu

DAYANIKLI TAŞINIRLAR

Ölçü

Birimi

2012 ‘de  alınan

Toplam Miktar

255

01

05

Hastanede Kullanılan Demirbaş Niteliğindeki Taşınırlar

Adet

 

10

255

02

01

Bilgisayarlar ve Sunucuları

Adet

3

9

255

02

02

Bilgisayar ve Çevre Birimleri

Adet

3

9

255

02

04

Haberleşme Cihazları

Adet

7

23

255

02

05

Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları

Adet

 

17

255

02

99

Diğer Büro Makineleri ve Aletleri Grubu

Adet

3

27

255

03

01

Büro Mobilyaları

Adet

112

331

255

03

02

Misafirhane, Konaklama ve Barınma Amaçlı Mobilyalar

Adet

 

51

255

03

03

Kafeterya ve Yemekhane Mobilyaları

Adet

235

709

255

03

05

Seminer ve Sunum Amaçlı Ürünler

Adet

 

1

255

04

01

Yemek Hazırlama Ekipmanları

Adet

4866

4896

255

07

02

Basılı Yayınlar

Adet

 

1

255

08

01

Eğitim Mob. Ve Don.

Adet

 

6

Tablo 19 - Tesis, Makine ve Cihazlar Listesi (Devamı)

 

Hesap Kodu

I. Düzey Kodu

II.Düzey Kodu

DAYANIKLI TAŞINIRLAR

Ölçü

Birimi

2012 ‘de  alınan

Toplam Miktar

255

08

02

Öğrenmeyi Kolaylaştırıcı Ekipmanlar

Adet

 

6

255

10

02

Kontrol ve Güvenlik Sistemleri

Adet

 

 

1

255

10

03

Yangın Söndürme ve Tedbir Cihaz ve Araçları

Adet

5

13

255

12

01

Yemek, Servis ve Çatal - Bıçak Takımları

Adet

120

167

255

12

02

Büro Malzemeleri

Adet

 

45

255

99

03

Sergileme ve Tanıtım Amaçları Taşınırlar

Adet

 

1

 

4- İnsan Kaynakları

 

SIRA NO

KONUMU

KİŞİ SAYISI

1

657 S.K. Tabi Olarak Çalışan

14

2

Sürekli İşçiler

-

3

Hizmet Alımı

19

4

Kısmi Zamanlı Öğrenciler

-

5

Stajyer Öğrenci*

-

TOPLAM

33

 

 

4.1- Kadrosuna Göre Çalışan PersonelListesi

 

SIRA NO

KADRO