SİİRT ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI/KULÜPLERİ YÖNERGESİ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

AMAÇ

Madde1-

Bu yönergenin amacı; Siirt Üniversitesi öğrencilerininbilimsel, kültürel, sosyal ve sportif etkinliklerde bulunmaları amacıylaoluşturulacak öğrenci topluluklarının/kulüplerinin kuruluş ve işleyişinidüzenlemektir.

 

KAPSAM

Madde 2-

Bu yönerge, Siirt Üniversitesi öğrencilerininoluşturduğu veya oluşturacakları tüm toplulukları kapsar.

 

DAYANAK

Madde 3-

Bu yönerge, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ve47 nci maddeleri ile 3 Şubat 1984 tarih ve 18301 sayılı Resmi Gazetedeyayımlanan Yükseköğretim Kurumları, Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleriDairesi Uygulama Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

TANIMLAR

Madde 4-

Bu Yönergede Geçen Kavramlardan;

a)   Üniversite         : Siirt Üniversitesi’ni

b)   Rektör               : Siirt Üniversitesi Rektörünü,

c)   ÖğrenciToplulukları/Kulüpleri Koordinatörü: Siirt Üniversitesi Rektörününgörevlendireceği Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ve Sorumlu ÖğretimElemanının bu yönergedeki hükümler çerçevesinde kendisine bağlı çalışacağıRektör Yardımcısını,

d)   DaireBaşkanlığı               : Sağlık, Kültürve Spor Daire Başkanlığı’nı

e)   ÖğrenciTopluluğu/Kulübü: Siirt Üniversitesi öğrencilerinin ders dışı zamanlardabelirli bir hedef doğrultusunda eğitim, sağlık, spor, sosyal, bilimsel vekültürel faaliyetlerini, Siirt Üniversitesi Öğrenci Toplulukları/KulüpleriYönergesi’ne göre planlı ve organize bir şekilde gerçekleştirmek amacıyla biraraya gelerek oluşturdukları grubu,

f)    AkademikDanışman : Topluluğun/Kulübün faaliyetleri konusunda yetkin, çalışmaesaslarının hazırlanmasında yardımcı olarak faaliyetlerin yürütülmesindensorumlu olan, Rektör tarafından görevlendirilen Üniversitede kadrolu öğretimelemanını,

g)   Kurucu Üye      : Üniversitenin fakülte veyayüksekokullarında öğrenim gören ön lisans ve lisans öğrencilerinden toplulukkurmak üzere müracaat eden öğrencileri,

g)   Genel Kurul      : Kulübe kaydını yaptırmış tüm öğrenciüyelerden oluşan kurulu,

h)   YönetimKurulu               : Genel Kurultarafından gizli oy açık tasnif yöntemi ile seçilen 5 (beş) asil ve 5 (beş)yedek üyeden oluşan kurulu,

i)    DenetlemeKurulu            : Kulüp üyelerinin GenelKurul’da kendi aralarında seçecekleri 3 (üç) asil ve 3 (üç) yedek üyeden oluşankurulu,

 

tanımlar.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar, Kulüplerin Kuruluş Aşamaları ve Tüzük

 

GENEL ESASLAR

MADDE 5-

ÖğrenciToplulukları/Kulüpleri, faaliyetlerini aşağıdaki esaslara göre yaparlar.

 

a)     Kanuna, ahlakave kişilik haklarına aykırı amaçlar güden Öğrenci Topluluğu/Kulübü kurulamaz veetkinlikte bulunamaz.

b)    Üniversiteöğrenci toplulukları/kulüpleri, çalışma ve faaliyetlerini T.C. Anayasasına,Yüksek Öğretim Kurumları öğrenci disiplin yönetmeliğine ve yürürlükteki diğermevzuatlara uygun olarak yürütmek zorundadır. Topluluklar, Üniversiteninakademik ortamına uygun düşmeyecek faaliyetlerde bulunamazlar. Çalışma vetoplantılarında amaç dışı ve kişisel konuları görüşemez ve tartışamazlar, bufaaliyetlerde bulundukları tespit edilen toplulukların faaliyetlerine sonverilir,

c)     Öğrenci toplulukları her biri ayrı konularda faaliyet gösterirler. Aynı etkinlik alanında birden fazla topluluk/kulüpkurulamaz.

d)    Öğrencitoplulukları tüzüklerinde belirlenen kendi faaliyet alanının dışınaçıkamazlar  ve diğer Öğrencitopluluklarının faaliyetlerini yapamazlar. Ancak Öğrenci toplulukları diğerkulüplerle ortak faaliyet düzenleyebilirler.

e)     Topluluklar/Kulüpler,bu yönerge ve kendi tüzüklerinde belirtilen amaçlar doğrultusunda bildirdikleriçalışma alanlarında eğitim ve öğretim yılı süresince bilimsel, sosyal,kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler (konferans, panel, açık oturum,söyleşi, seminer, teknik gezi, eğitim ve gelişim kursları, tiyatro, müzik,konser, sportif organizasyonlar,çeşitli yayın faaliyetleri vb.) ile gelenekselolarak her yıl düzenlenen Bahar Şenliği etkinlikleri çerçevesinde faaliyettebulunurlar.

f)      Topluluklar,çalışmalarını Daire Başkanlığı bünyesinde sürdürürler.

g)     Kulüpler,kulübün faaliyetlerinden ve Üniversitenin kulüplere sunduğu imkânlardan dahafazla öğrencinin yararlanmasını sağlamaya çalışmakla yükümlüdürler.

h)    Öğrencitoplulukları aynı alanda faaliyet gösteren diğer üniversitelerin öğrencitoplulukları ile (yönetim organlarının onayı ile) ortak faaliyetlerde bulunabilirler,

i)       Öğrencitoplulukları ticari faaliyette bulunamaz, üyelerine maddi çıkar sağlayamazlar.

j)      Topluluklar,Yönetim Kurullarının Kararları doğrultusunda ilgili koordinatörün ve DaireBaşkanlığının sorumluluğunda faaliyet gösterirler. Öğrenci toplulukları,yönetim kurullarının bilgisi ve onayı olmadan etkinlik düzenleyemezler.Topluluk faaliyetleri, Yönetim Kurulu Kararı ile işlerlik kazanır.

k)    ÖğrenciKulüpleri düzenleyecekleri etkinlik ve çalışmalar ile ilgili olarakhazırladıkları proje dosyalarını veya etkinlik başvuru formlarını etkinliktarihinden en az 15 gün öncesinden Daire Başkanlığı aracılığı ileÖğrenci Toplulukları Koordinatörüne sunmak zorundadırlar. Bu süreyi dikkatealmayan, proje dosyası veya etkinlik başvuru formları dikkate alınmaz.

l)       ÖğrenciToplulukları etkinliklerini, Danışman hocalarının bilgisi dahilinde Rektörlük,Genel Sekterlik, fakülte dekanlıkları, yüksek okul veya enstitü müdürlüklerininizni ile duyurabilirler.

m)  Bu yönergedeyer almayan ve hükme bağlanmayan hususlar hakkında karar alma ve uygulamayetkisi Topluluklar Koordinatörüne aittir.

n)    Tüm Üniversiteöğrencilerine yönelik etkinliklerde Öğrenci Konseyi ile birlikte çalışılır.

 

KULÜPLERİN KURULUŞAŞAMALARI

Madde 6-

Bir ÖğrenciTopluluğunun/kulübünün kurulabilmesi için; en az 25 (yirmibeş) SiirtÜniversitesi öğrencisinin, Daire Başkanlığı aracılığı ile Öğrenci Toplulukları Koordinatörüneyazılı olarak başvurması gerekir.

Başvuru dilekçesine;kulübün amacı, etkinlik alanları, çalışma esasları ile iç işleyişini düzenleyenve bu yönergeye uygun olarak hazırlanan Topluluk Tüzüğünü, geçiciYönetim Kurulu ve kurucu üyelerin kimlik bilgileri ile belirleyecekleri akademikdanışmanın yazılı beyanı eklenir.

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, dilekçe ve eklerinibu yönergeye göre inceledikten sonra Öğrenci Kulüpleri Koordinatörüne sevkeder.

Öğrenci Kulüpleri Koordinatörü; dilekçe, tüzük ve diğerbelgeleri değerlendirerek (gerek görürse değerlendirmenin sonucunun yazıldığıbir raporla) Rektörlüğe sunar. Rektörlük başvuru ile ilgili cevabını, ÖğrenciKulüpleri Koordinatörü aracılığıyla Daire Başkanlığına bildirir.

Öğrenci toplulukları/kulüpleri Rektörün onayı ilehukuken kurulur. Sorumlu Öğretim Elemanı da bu izin ile birlikte atanır. Rektörlükonayından geçtikten ve Sorumlu Öğretim Elemanına Öğrenci Topluluğununkurulmasına izin verildiğinin bildirilmesinden sonra, Öğrenci Topluluğuetkinliklerine başlayabilir.

Rektör, etkinlik konusunu onaylamadığı kulüplerinkuruluşuna izin vermeme hakkına sahiptir.

                ÖğrenciToplulukları/Kulüpleri, kuruluş izni tarihinden itibaren en geç 4 haftaiçerisinde ilk Genel Kurul toplantısını yapar, Yönetim ve Denetleme Kurulunuseçer. İlk  Genel Kurul, en az onbeşkurucu üyenin katılımı ile toplanır.

Seçilen Topluluk Kurulları, Daire Başkanlığına sunulur.

 

TÜZÜK

Madde 7-

Her toplulukkendi tüzüğünü hazırlar. Bu tüzükler çerçeve yönergeye aykırı hükümleriçeremez. Topluluk tüzüğünde;

a)   Topluluğun adı ve adresi,

b)   Topluluğunamacı ve bu amacın gerçekleştirilmesine yönelik yapılacak çalışmalar veetkinlik alanları,

c) Topluluk kurucularının adı, soyadı, kayıtlıoldukları fakülte / yüksekokul, bölüm / program, öğrenci numaraları,

ç) Topluluğa üye olma, üyelikten çıkma ve çıkarılma koşulları,

d)   Toplulukyönetim ve denetim  kurulunun başkanı veüyelerinin seçimi, görev ve yetkileri, yönetim kurulu asil ve yedek üye sayısı,toplanma, karar alma usul ve şekilleri,

e)  Sponsorluk usul ve esasları,

f)    Tüzüğünne şekilde değiştirileceği, 

 

Hususlarınınbelirtilmesi zorunludur.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

Üyelik, Üyelikten Çıkarma, Kulüp Organları, AkademikDanışman,

Öğrenci Toplulukları Koordinatörü

 

ÜYELİK

Madde8-

(a)     Üniversiteninfakülte ve yüksekokullarında, ön lisans ve lisans düzeyinde öğrenimlerinisürdüren her öğrenci, bir veya birden fazla topluluğa üye olma hakkınasahiptir. Ancak, birden fazla topluluğun yönetim kuruluna seçilemez ve görevalamazlar.

(b)     Öğrencilerüyelik başvurularını ilgili kulübe, eğitim-öğretim yılı içerisinde yapar.Üyeliğe kabul konusunda, topluluğun Yönetim Kuruluna sunulacak öğrenci belgesiüyelik için tek ve yeter şarttır. Üyelikler, mezuniyet ve ilişik kesmedurumları dışında her yıl yeniden güncellenerek devam ettirilir.

(c)     Üyeliğekabul konusunda yönetim kurulu yetkili olup, somut bir belge ve/veya bilgiyedayanmaksızın başvurular red edilemez.

(d)     Başvuruların,üye kayıt defterine kaydedilmesi ile üyeliğe kabul süreci sonuçlanır.

(e)     SiirtÜniversitesi dışındaki kişiler kulübe üye olamazlar, ancak ihtiyaca göreüniversite dışından çalıştırıcı, eğitimci vb. kişiler Kulüp Yönetim Kurulununteklifi ve Öğrenci Kulüpleri Koordinatörünün onayı ile görevlendirilipçalışmalara katılabilirler.

(f)      Üyeler,Öğrenci Topluluğunun her etkinliğine katılmak hakkına sahiptir  ve Öğrenci Topluluğuna ve diğer üyelere yardımetmekle yükümlüdürler.

 

ÜYELİKTENÇIKMA VE ÇIKARILMA

Madde 9-

(a)     Üyelikten çıkarılma, kulüp yönetimkurulunun çoğunluk kararı ile gerçekleşir.

(b)     Üyeninistifa dilekçesi, yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

(c)     Her üye,neden göstermeksizin ve önceden bildirmeksizin üyelikten ayrılma hakkınasahiptir.

(d)     Topluluktanayrılmak isteyen öğrenciler, yönetim kuruluna dilekçe ile başvurduklarındaüyelikleri sona erer.

(e)     Mezun olanöğrencilerin, herhangi bir nedenle üniversiteden ilişiği kesilenlerin veyakaydını donduranların üyelikleri kendiliğinden düşer.

(f)      Toplulukamacına aykırı hareket eden, etkinliklere katılmayan yada engelleyen üyeler,Yönetim Kurulu kararı ile topluluktan çıkartılabilir.

 

KULÜP ORGANLARI

Madde10-

Öğrenci Topluluğunun Kulüplerin zorunlu organları; GenelKurul, Yönetim Kurulu ve Denetim Kuruludur. Zorunlu organlardışında, işbölümü esasına dayalı organlar, alt birimler, kollar veyakoordinatörlükler oluşturulabilir. Ancak, Genel Kurula ait yetkiler bubirimlere devredilemez.

Kurullar,en az üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve katılanların saltçoğunluğuyla karar alınır.

a)       Genel Kurul

Topluluk/KulüpGenel Kurulu, kayıtlı tüm üyelerden oluşur.

Toplantı yapmak sureti ile karar alınır. Her üyeninGenel Kurulda bir oy hakkı vardır ve oyunu bizzat kullanır

Genel Kurul, eğitim ve öğretim yılının (akademiktakvime göre) ilk dört haftası içinde ve son dört haftasında olmak üzere yılda2 (iki) kere, üyelerin enaz yarısından bir fazlasının katılımı ile toplanır.

Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Sorumlu ÖğretimElemanının çağrısı ile toplanır. Çağrı Genel Kurul toplantısı olarak belirlenentarihten bir hafta önce üyelere yazı ile bildirilerek yada Sorumlu ÖğretimElemanının onayı ile ilanen yapılabilir. İlan kolayca görülebilecek yerlereasılır.

İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikincitoplantı; bir hafta sonra çoğunluk aranmaksızın yapılır.

Genel kurul, Akademik Danışman ile DaireBaşkanlığı temsilcisinin gözetiminde, üyeler arasından seçilen bir başkan veiki kâtip üyeden oluşturulan Divan Heyeti tarafından yönetilir.

Genel kurulda oylamalar, yönetim vedenetim kurulu seçimi dışında el kaldırmak suretiyle açık oy sistemiyleyapılır.

Toplantıya katılan üyelerin yarısından bir fazlasayı ile karar alınabilir.

Sorumlu Öğretim Elemanı Genel Kurul toplantısınakatılır ancak oy hakkı yoktur. Genel Kurulda gözlemci olarak bulunur.

Genel Kurul Toplantılarında Daire Başkanlığı, temsilci/gözlemcibulundurmak zorundadır.

Genel Kurul toplantısının yapılıp yapılamadığı vealınan kararlar, Sorumlu Öğretim Elemanı onayı ile Daire Başkanlığı aracılığıylaÖğrenci Toplulukları Koordinatörüne rapor halinde sunulur.

Olağanüstü genel kurul toplantısı ise, yönetimkurulunun önerisi veya  kayıtlıüyelerinin 1/3’ünün yazılı isteği üzerine yapılır. Ancak gerekli görüldüğüdurumlarda Öğrenci Toplulukları Koordinatörü de Olağanüstü Genel Kurultoplantısına çağırabilir.

Olağanüstü toplantılar bir hafta öncesinden ilanen duyurulur.

 

Genel Kurulun Görev veYetkileri

a.         Her akademik yıl için Yönetim Kurulu ile DenetlemeKurullarının asil ve yedek üyelerini gizli oy ile seçmek,

b.        Yönetim ve Denetim Kurullarının raporlarını görüşmek,onaylamak ve Yönetim Kurulunu   ibraetmek,

c.         Genelkurul Topluluğun tüzük ve yönetmeliğini onaylamak, değişiklik önerilerinigörüşüp karara bağlamak. Öğrenim yılı başında etkinlik raporlarını onaylamak.Öğrenim yılı sonunda ise, topluluğun dönem sonu raporunu, gelir giderçizelgesini ve Denetleme Kurulunun raporlarını incelemek, karara bağlamak.

d.        ÖğrenciTopluluğunun etkinliklerini belirlemek ve bu konuda Yönetim Kuruluna yetkivermek.

e.         YönetimKuruluna verilmemiş diğer görevleri yerine getirmek.

b)     Yönetim Kurulu:

-        Her akademik yılın ilk Genel Kurul toplantısında, Genel Kurultarafından üyeler içerisinden oy çoukluğu ile seçilen bir başkan, bir başkanyardımcısı, bir sekreter ve iki üye olmak üzere toplam beş asil üyeden oluşur. Asil üye sayısı kadar da (5) yedeküye seçilir.

-     Yönetimkurulu 1 yıl için seçilir.

-     Yönetim kurulu seçimi için önce adaylar belirlenir, daha sonraher genel kurul üyesi 5 asil yönetim kurulu üyesinin adlarını ve soyadlarınıyazdığı mühürlü oy pusulasını sandığa atarak gizli oy kullanır. Oyların tasnifialenidir. En çok oy alan adaydan başlayarak 5 asil üye, daha sonra ise 5 yedeküye tespit edilir. Eğer yedek üyelerin tamamlanması için yeterli aday mevcutdeğil ise eksik kalan yedek üyeler için aynı seçim süreci tekrar edilir.

-     Daha sonra Yönetim Kurulu, ilktoplantısında asil üyeler arasından; Başkan, Başkan Yardımcısı ve ToplulukSekreterini seçer. Seçimler alacakları karara göre gizli veya açık yapılabilir.

-     Herhangibir disiplin cezası almamış ve ilgili bölüm veya programın öngördüğü normaleğitim ve öğretim süresini aşmamış her öğrenci yönetim kurulu üyeliği için adayolabilir. Herhangi bir disiplin cezası alan öğrencinin yönetim kurulu üyeliğidüşer.

-     Başkan; topluluğun her türlü karar veyürütme işinden sorumludur. Toplulukbaşkanı en fazla iki kez seçilebilir. BaşkanYardımcısı Başkanın bulunmadığı durumlarda Yönetim Kurulu’na başkanlık eder. Topluluk sekreteri ise, Genel üyetoplantısı ve Yönetim Kurulu toplantısında rapor tutar, alınan kararlarıhazırladığı raporları tüm üyelere bildirir, basın yayın ile iletişimi sağlar.Ayrıca üye kayıt, karar ve gelen-giden evrak defterlerini tutar, seçim sonuçlarını bir hafta içinde tutanaklabirlikte Akademik Danışmana iletir.

-     Biröğrenci, birden fazla Öğrenci Topluluğunda Yönetim Kurulu üyesi olamaz.

 

Yönetim Kurulunun Görev veYetkileri

a.       Yönetim Kurulu Topluluğun tüm parasal işlerini yürütmek, evrak vekayıtları usulüne uygun ve düzenli olarak tutmak.

b.       Genel Kurulutoplantıya çağırmak.

c.       Genel Kurul toplantılarının gün, saat ve yerini belirlemek, toplantıkararlarını Karar Defterine işlemek ve Akademik Danışmanın üst yazısı ekindeDaire Başkanlığına iletmek.

d.       Genel Kurulda alınan kararları üyelere ve ilgili birimlere duyurmak ve bunlarıuygulamak.

e.       Yeni üye kabulü,üyeliklerin güncellenmesi ve üyelikten çıkarılma işlemlerini yürütmek,

f.        Kulübün gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleriyapmak, gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak,

g.       Koordinatörünsorumluluğunda topluluk faaliyetlerinin amacına uygun olarakgerçekleştirilmesini sağlamak,

h.       Kulüplerle ilgili Daire Başkanlığı tarafından onaylanantüm defterleri tutmak,

i.        Sorumlu ÖğretimElemanı ile koordinasyonu gerçekleştirmek.

j.        Kulüp işleyişinde akademik danışmanın yavaşlatıcıolması durumunda Öğrenci Kulüpleri Koordinatörünü bilgilendirmek,

k.       Topluluğun yapacağı etkinlikler için, Akademik Danışmanının onayı veBaşkanın yazılı başvurusu ile Rektörlükten izin almak.

l.        Topluluğunkullanımına tahsis edilmiş mekân, alan, saha, salon ve tesisler ile araç vegereçlerin amacına uygun olarak kullanılmasından ve denetlenmesinden sorumluolmak.

m.      Topluluklar kullanacaklarıyerler için Rektörlükten izin alırlar. Ancak bu yerlerin topluluk amaçlarınauygun olarak kullanımından ve denetlenmesinden Yönetim Kurulları sorumludur.

n.       Yönetim Kuruludeğişikliği söz konusu olduğunda, Divan Heyeti huzurunda genel kurul tarafındanseçilen yeni yönetim kuruluna defterleri devretmek.

c) DenetlemeKurulu:

-     DenetlemeKurulu, her akademik yılın ilk Genel Kurul toplantısında Genel Kurul tarafındangizli oy, açık tasnif ile seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur.

-     DenetlemeKurulu, kulübün evrak, defter ve demirbaşlarını, harcama ve faaliyetlerinidenetler. Denetleme raporu hazırlar ve Genel Kurula sunar.

-     Topluluğunbütçe ve hesap işlemleri ile ilgili defter ve belgeleri her öğrenim dönemisonunda inceler, sonuç ve önerilerini topluluk Yönetim Kuruluna bir raporlabildirir.

-     ToplulukYönetim Kurulu tarafından düzenlenen bir sonraki öğrenim dönemine ilişkin programınve bütçenin görüşüleceği toplantıda hazır bulunarak önerilerini bildirir.

-     Satınalınan eşyanın Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Taşınır Kayıt KontrolYetkilisi’ne kaydettirilmesini sağlar.

 

AKADEMİK DANIŞMAN VEGÖREVLERİ

Madde11-

Her kulüp, kuruluş müracaatında, akademikdanışmanlığını üstlenecek bir öğretim elemanı adı bildirir.  Akademik Danışman, (önerilen bu isim dedikkate alınarak) Üniversite öğretim elemanları arasından Rektörlükçebelirlenir.

Akademik danışman, kulübün her türlü faaliyetinekatılmak, görüş belirtmek ve lüzumu halinde uyarılarda bulunmak haklarınasahiptir.

Akademik danışman, kulübünkurullarına üye seçimi ile kurul içindeki seçimlerin usulüne uygunyapılmasından sorumludur.

Genel Kurul toplantıları,Akademik danışmanın katılımı ile yapılır.

Akademik Danışmanın Görevleri;

a)       Yönergeninamacının gerçekleşmesini sağlayacak biçimde, kurulacak olan öğrenci topluluklarıylailgili tüzük ve çalışma programlarının hazırlanmasına yardımcı olur.

b)      Yönergedebelirtilen genel ilkeler çerçevesinde, topluluk çalışmalarını denetler ve bunlarınyürütülmesine yardımcı olur.

c)       Topluluğun  ihtiyaçlarına göre bütçe hazırlığına yardımcıolur, Üniversitenin para, araç gereç ve diğer imkanlarından yararlanmaları içingerekli yönetimsel girişimlerde bulunur.

d)      Yönetim Kurulununçalışmalarını ve karar defteri tutmasını denetlerler.

e)       Rektörlük veyaTopluluk Koordinatörü tarafından düzenlenecek, Akademik Danışman Toplantılarına katılarak topluluklar arasındaanlayış ve işbirliğinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesine katkıda bulunur.

f)       Kulübün bütünfaaliyetlerinde danışmanlık görevi yapar, kulübün Sağlık Kültür ve Spor DaireBaşkanlığı ve Öğrenci Kulüpleri Koordinatörü ile koordinasyonunu sağlar.

g)       Kulüpçalışmalarını izler ve yürütülmesine yardımcı olur.

h)      Kulübünfaaliyetlerinde danışmanlık görevi yapar.

 

ÖĞRENCİ KULÜPLERİ KOORDİNATÖRÜ

Madde 12-

Öğrenci Kulüpleri Koordinatörü, tüm öğrencitopluluklarından sorumlu ve Rektör tarafından görevlendirilecek RektörYardımcısını tanımlar.

Öğrenci KulüpleriKoordinatörü, öğrenci topluluklarıyla yılda en az bir kez toplanır.

Öğrenci etkinliklerinin;

a)    2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na, Siirt Üniversitesi Öğrenci KulüpleriYönergesi’ne uygun planlanıp yürütülmesini sağlamak,

b)    Kulüplerin kuruluş aşamalarındadenetleyici ve yönlendirici olmak, kulüp başvurularının yasa ve usule uygunolup olmadığını incelemek ve bu hususta hazırlayacağı raporu Rektörlüğe sunmak,

c)    Kulüplerin verimli ve sağlıklıçalışmalarını sağlamak için tedbirler almak,

d)    Kulüplerin faaliyetleri üzerinde denetimyaparak kulüp faaliyetlerinin mevzuata uygun olmasını sağlamak,

e)    Kulüplerin yapacakları faaliyetlere göresalon, ekipman, malzeme gibi mevcut imkanların paylaşımını ve dağıtımını yapmaküzere Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile koordinasyonu sağlamak,

f)     Kulüplerin etkinlikleri ile ilgilihazırladıkları yıllık faaliyet raporlarını incelemek ve gelecek döneminfaaliyet programını onaylamak,

g)    Akademik Danışmanlar ile ilgili çıkacakproblemlere çözüm üretmek,

h)   Üniversite dışındaki veya Üniversitelerarası benzer kuruluşlar ile ilişki kurmak, ortak etkinlikler için çalışmalardabulunmak,

i)     Topluluk genelkurulunun 2/3 çoğunlukla aldığı tüzük değişikliği kararını incelemek veonaylamak Öğrenci Kulüpleri Koordinatörünün başlıca görevleriarasında bulunur.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Evrak ve Kayıtlar,Disiplin, Dağılmış Sayılma

ve KulüplerinKapatılması

 

 

EVRAK VE KAYITLAR:

Madde – 13

Aşağıdaki evrakların her öğrenci topluluğundabulundurulması ve her akademik yıl başında Daire Başkanlığı’na incelenmek veyıllık açılışları yapılmak üzere getirilmesi zorunludur.

a) Üye Kayıt defteri:

Bu deftere üyelerin adları, okul, sınıf ve bölümleri, adresve iletişim bilgileri kaydedilir ve üye tarafından imzalanır. Üye kayıtlarıtopluluk web sayfasında da tutulur. Bu kayıtların doğru olarak tutulmasındantopluluk başkanı sorumludur.

b) Karar Defteri:

Yönetim kurulu tarafından alınan kararlar, karardefterlerine yazılır.

c) Genel Kurul Tutanakları:

Genel Kurul toplantılarında yapılan işlemler ve alınankararlar tutanaklara bağlanır.

d) Demirbaş Defteri:

Topluluğun kullanması için verilmiş olan demirbaşeşyalar ile topluluk tarafından alınan veya topluluğun bağış ve sair yollarlaedindiği demirbaşlar bu deftere kaydedilir.

f) Gelir-Gider Defteri:

Öğrencitopluluklarının gelirleri ve giderleri bu deftere kaydedilir.

g) Gelen-Giden Evrak Defteri:

Topluluğunyazışmaları bu defterlere kaydedilir.

h) Makbuz ve Alındı Belgeleri:

Topluluk tüm gelir ve giderlerini belge karşılığındayapmak zorundadır. İlgili gelir ve giderlerin yönetim kurulu tarafından kararabağlanıp kayda geçirilmesi, gelir gider defterine işlenmesi, makbuz, fiş,fatura v.b. araçlar ile belgelenmesi zorunludur.

ı) Zimmet Defteri:

Gelen-gidenevraklara ilişkin yapılan evrak sirkülâsyonunun bilgilerinin yer aldığı, teslimalan/edilen kişilerin imza ve tarihlerinin bulunduğu defterlerdir.

Bu defter ve belgeler; Sağlık, Kültür ve Spor DairesiBaşkanlığı tarafından topluluklara kuruluş onayından sonra tasdikli olarakverilir. Her eğitim-öğretim yılı başlangıcında belirlenen süre sonuna kadar,Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığının kontrolüne sunulur. Aksi halde;Daire Başkanlığı tarafından, topluluğun feshi için Topluluk Koordinatörüneöneride bulunulur. Öğrenci Toplulukları koordinatörü, gerekli gördüğü takdirdetopluluğun feshine karar verebilir.

 

 

DİSİPLİN

Madde – 14

Topluluk etkinlikleri kapsamında, topluluğunamaçlarına, üniversitenin hedef ve ilkelerine ters düşen ya da YükseköğretimKurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine aykırı tutum vedavranışlarda bulunan öğrenciler hakkında topluluk Akademik Danışmanın veyaDaire Başkanlığının önerisi Topluluk Koordinatörünün kararı ile öğrencidisiplin yönetmeliği uyarınca işlem yapılır.

Etkinliklerini gerçekleştirmek üzere topluluklaratahsis edilen mekân, tesis, saha, alan, araç ve gereçlerin amaçlarının dışındakullanıldığı tespit edilenler ile kamu malına zarar verenler hakkındaYükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri ve diğer cezaimüeyyideler uygulanır.

Topluluklarlailgili her türlü uyuşmazlıklar Topluluklar Koordinatörünce karara bağlanır.

 

DAĞILMIŞ SAYILMA

Madde15-

İlk Genel Kurul toplantısının yapılamamış, öğretimyılında toplanması gereken Olağan Genel Kurulun toplanamamış ve YönetimKurulunun oluşturulamamış olması halinde, Öğrenci Topluluğu dağılmış sayılır.

Olağanüstü Genel Kurul toplantısının yapılamamış olmasıdağılma nedeni değildir.

Öğrenci Toplulukları Koordinatörü, her yarıyıl başında DaireBaşkanlığı veya Sorumlu Öğretim Elemanının vereceği rapora göre ÖğrenciTopluluğunun dağılıp dağılmadığını belirler.

 

KULÜPLERİN KAPATILMASI

MADDE 16-

a)      Kulüpler,Genel Kurulun nitelikli (2/3) çoğunluğunun kararı ile kapatılabilir.

b)      Kulüp etkinlikleri kapsamında kulübün,ülkenin genel ahlak kuralları ile yürürlükteki mevzuata ve Üniversitenin kanun,yönetmelik ve yönergeleri ile öğrenci kulüpleri yönergesine aykırıetkinliklerde bulunduğunun belirlenmesi durumunda, Topluluk Koordinatörününönerisi ve Rektörlük Makamının uygun görüşü ile kulüp kapatılır. Kulübün başkanve tüm üyeleri hakkında ayrıca Yükseköğretim Kurumu Öğrenci DisiplinYönetmeliği hükümleri uygulanır, gerektiğinde bu kişiler hakkında yasalişlemlere başvurulur.

c)      Kapatılan veya kapatılmış sayılankulüplerin malvarlığı, Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığına devredilir.

d)      Bir eğitimve öğretim yılında amacına uygun olarak en az 3 etkinlik yapmayan, DaireBaşkanlığınca düzenlenecek olan “Topluluk Tanıtım Günleri” ne katılmayan,Faaliyet geri bildirim raporlarını 2 hafta içinde Daire Başkanlığına sunmayan,Genel kurul toplantısını belirlenen sürede yapmayan topluluklar DaireBaşkanlığının önerisi ve Topluluk Koordinatörünün Kararı ile feshedilir.

e)      Üye sayısı25’in altına düşen topluluklar Topluluk Koordinatörünün kararı ilekapatılır.

 

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Mali Hükümler ve Sponsorluk

 

MALÎ ESASLAR

Madde –17

Toplulukların gelirleri, Üniversiteden topluluğaayrılabilecek bütçe, bağış, yardımlar, gösteri, konser gibi etkinliklerden eldeedilen gelirlerden oluşur.

Kulüplerin giderleri,demirbaş, araç-gereç ve her türlü sarf malzemeleri ile faaliyetleringerektirdiği diğer tüm giderlerdir.

Kulübün parasal ihtiyaçveya giderleri, imkanlar ölçüsünde Daire Başkanlığı tarafından karşılanır.

Kulüpler, DaireBaşkanlığı tarafından bastırılan ve kendilerine zimmetle teslim edilen gelirmakbuzları karşılığında aidat, bağış vs. gelir toplayabilirler.

Toplulukların aktivitelerden elde edeceği gelirler,bağışlar ve sponsorluk anlaşmalarından sağlanacak mali destekler, AkademikDanışman nezdinde topluluk adına açılacak hesaba yatırılarak takibi yapılır. Gelirlerinkullanılmayan bölümü topluluk hesaplarında tutulur ve gerektiğinde kullananılır.

Üniversitenin tümbirimleri kulüplere fiziki alan sağlanması konusunda imkanları ölçüsündeyardımcı olurlar.

Öğrenci Topluluklarının Gelir Kaynakları( ÖğrenciToplulukları temin ettikleri tüm gelirler için, Gelir makbuzu keser ve kaydını (topluluksekreteri marifeti ile) tutar.

 

SPONSORLUK

Madde 18-

Topluluklar, etkinliklerine mali kaynak sağlayabilmekamacıyla çeşitli özel müteşebbisler ile kamu kurum ve kuruluşlarındansponsorluk desteği alabilirler.

Sponsorluk hizmeti almadan önce yapılacak işbirliğininve sağlanacak desteğin içeriği hakkında topluluk yönetim kurulu,  Akademik Danışman ve Daire Başkanlığından izinalır.

Sponsorluk desteği alınacak kuruluşların yaptıklarıetkinlikler ve tanıtım çalışmaları yürürlükteki yasal mevzuata uygun olmalıdır.

Sponsorluk anlaşmaları, üniversiteye yasal ve malisorumluluk yükleyecek nitelikte olamaz. Yönergenin ilkeler kısmında belirtilengenel kurallara uygun olmayan içerikte faaliyetlerde bulunan, alkollü içecek,tütün ürün ve mamulleri üreten ve pazarlayan kurum, kuruluş ve şirketlerinsponsorluk önerileri kabul edilmez.

 

 

ALTINCI BÖLÜM

Geçici Maddeler, Yürürlük ve Yürütme

 

 

GEÇİCİ MADDELER

Geçici Madde – 1

İş bu Yönergenin Üniversite Senatosu’nun kabulündenönce Üniversitede halen faaliyette bulunan topluluklar faaliyetlerini buyönerge esaslarına göre düzenlerler ve belirtilen sorumlulukları yerinegetirirler.

 

YÜRÜRLÜK

Madde – 19

Siirt Üniversitesi Senatosunun 27.05.2009  tarih ve 2009/3  sayılı toplantısında alınan 08 sayılı Kararile kabul edilen Siirt Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Yönergesi yürürlüktenkaldırılmıştır.

 

Madde – 20

Bu yönerge, Siirt Üniversitesi Senatosunda kabuledildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

 

YÜRÜTME

Madde – 25

Bu yönerge hükümlerini, Siirt Üniversitesi Rektörüyürütür.

 

 

 

Buyönerge Siirt Üniversitesinin 27.11.2012 tarih ve 2012/16 Sayılı toplantısındaalınan 03 Sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

.
www.siirt.edu.tr © 2013, Siirt Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.

Adres: Güres Caddesi 56100 Siirt/Türkiye
Telefon: +90 (484) 223 12 24 - 223 17 39 Fax: +90 (484) 223 19 98
 E-Posta: siu@siirt.edu.tr
Web:
www.siirt.edu.tr