Kuruluş
Hukuk Müşavirliği: 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 35.maddesine göre Genel Sekreterlik Makamına bağlı bir birim olarak, Üniversitemizin öğrencileri ve personeli ile diğer kişi ve kuruluşlarla olan anlaşmazlık ve uyuşmazlıklarında adli ve idari mercilerde Üniversitemizin haklarını savunmak, Üniversitemizin tasarruflarının yürürlükteki mevzuata uygun olarak icrasında yardımcı olmakla görevlidir.

Hizmetlerimiz

Adli ve İdari Yargı Hizmetleri 
Üniversitenin kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerle olan ihtilaflarının yargı mercilerinde Üniversitenin hak ve menfaatleri korunarak takip ve sonuçlandırılmasını kapsar.

Yürütülen tüm yargı işlemlerinde, Üniversitemiz açısından telafisi imkansız durumlarla karşılaşılmaması ve Üniversitemiz menfaatlerinin en üst seviyede korunması amacıyla; ihtilaf konusu ile ilgili her türlü bilgi, belge ve dokümanlar ilgili birimlerden temin edildikten sonra, yürürlükteki kanunlar, kanun hükmünde kararnameler, bakanlar kurulu kararları, Anayasa Mahkemesi, Danıştay ve Yargıtay kararları, tüzükler, yönetmelikler, tebliğler, yönergeler, protokoller ve ilgili sözleşmeler vb. yasal düzenlemeler doğrultusunda hazırlanan iddia ve savunmalar ilgili mercilere sunulmaktadır.

Yürütülen dava ve takiplerin tüm aşamalarının izlenmesi ve kontrol edilmesi sağlanarak, yargılama sonucu kesinleşen kararlar uygulanması için Üniversitemizin ilgili birimine gönderilir. İzlenen dava ve icra takipleri Müşavirliğimiz arşivlerinde dosyalanarak, ihtiyaç halinde tekrar kullanıma sunulur.


Genel Hizmetler
Üniversite ve bağlı tüm birimlerinin Rektörlük Makamından gönderilen hukuki ihtilaf ya da tereddüt konusu olmuş uygulamaları ile ilgili danışmanlık hizmeti vermek, idari düzenlemeler ile protokol ve sözleşme tasarılarının hazırlanmasını ve/veya ilgili birimlerince hazırlanmış olan tasarılar hakkında görüş verilmesiyle ilgili hizmetleri kapsar.
Müşavirliğimiz; Üniversitemizin tüm birimlerine hizmet veren istisna birimlerden biridir. Müşavirliğimiz tüm birimlere danışmanlık hizmeti verirken gerekçesini; yürürlükte bulunan, kanunlar, kanun hükmünde kararnameler, bakanlar kurulu kararları, tüzükler, yönetmelikler, genelgeler, tebliğler ile konu itibariyle özelliği bulunan Anayasa Mahkemesi, Danıştay ve Yargıtay ile yerel mahkeme kararlarına dayandırmaktadır.

Üniversitemiz üst yönetiminin veya ilgili bölümlerin ihtiyaç duyduğu yönetmelik ve yönerge tasarılarının hazırlanması veya hazırlanmış olanların mevzuata uygunluğu açısından incelenerek Senatonun onayına sunulmasını takiben Resmi Gazetede yayınlatılarak yürürlüğe girmeleri sağlanır. Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek veya tüzel kişiler arasında akdedilecek sözleşme, protokol ve şartnameler belirlenen esaslara göre hazırlanır veya hazırlanmış olanlara mevzuata uygunluğu açısından incelenerek görüş bildirilir.

Üniversitemiz tüzel kişiliği adına, ihtarname ve protesto keşidesi, Döner Sermaye İşletmesi alacakları, öğrenci katkı payları, peşin maaş ve mecburi hizmet borçlarının yasal yollarla takip ve tahsil edilmesi veya taksitlendirmeye yönelik taahhütname ve yüklenme senedi düzenlenmesi de Müşavirliğimizce yürütülen hizmetlerdir.

Misyon-Vizyon

Üniversitemizin ve bağlı birimlerinin hizmetlerini yürürlükteki mevzuata uygun olarak sorunsuz, etkin ve objektif bir biçimde yürütebilmelerini teminen, Rektörlük Makamı tarafından istenilen her türlü hukuki hizmeti vermek, hukuki ilişki ve ihtilafları Üniversitemiz menfaatleri yönünde düzenlemek ve çözüme kavuşturmak;

Sahip olduğu mevzuat ve bilgi birikimini, gelişen ve değişen teknolojiyi de kullanarak çalışmalarına yansıtan yenilikçi, çağdaş, gelişmelere açık, hızlı ve güvenilir hizmet anlayışıyla Üniversitemiz içinde ve diğer üniversiteler arasında model olmayı amaçlamaktadır.


.
www.siirt.edu.tr © 2013, Siirt Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.

Adres: Güres Caddesi 56100 Siirt/Türkiye
Telefon: +90 (484) 223 12 24 - 223 17 39 Fax: +90 (484) 223 19 98
 E-Posta: siu@siirt.edu.tr
Web:
www.siirt.edu.tr